ტელეფონია

IP- ტელეფონია (VoIP)

გთავაზობთ ჩვენს მომსახურეობას კორპორატიული სატელეფონო კავშირის IP სისტემის აწყობასა და დანერგვაში Avaya, Cisco და Alcatel-Lucent ის გადაწყვეტილებებს ბაზაზე.

IP- ტელეფონია (VoIP)-ეს არის პაკეტური კომუტაციის ქსელებში, კავშირის დამყარების უახლესი ტექნოლოგია IP პროტოკოლის მეშვეობით, კერძო შემთხვევებში ეს არის ინტერნეტის ქსელები ასევე სხვა  IP ქსელები (მაგალითად, გამოყოფილი ციფრული არხები).

IP ტელეფონია უზრუნველყობს ხმოვანი სიგნალის გადაცემას პერსონალური კომპიუტერიდან – პერსონალურ კომპიუტერზე, პერსონალური კომპიუტერიდან ტელეფონზე (ანალოგური ტელეფონი, ციფრული ტელეფონი, IP ტელეფონი, მობილური ტელეფონი) და ტელეფონიდან ტელეფონზე. IP ტელეფონია უზრუნველყობს ყველაზე იაფ საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო ზარებს.

VoIP ტექნოლოგიის ძირითადი უპირატესობები კომპანიებისთვის – ეს არის, კორპორატიული ან საოფისე  IP ტელეფონიის სისტემევის შექმნა მინიმალური ფინანსური დანახარჯებით, მაგრამ სერვისული ფუნქციების დიდი რაოდენობით VoIP( ავტომდივანი, ფაქსის გადაცემა, ვიდეო ზარები და ა.შ.) VoIP შესაძლოა ინტეგრირებულ იქნას DECT მოწყობილობებთან და ისეთ პოპულარულ სერვისებთან როგორებიცაა GoogleVoice, Skype…

IP ტელეფონიის უპირატესობანი:

 • წუთობრივი გადასახადის შედარებით დაბალი ღირებულება
 • უფასო კორპორატიული სატელეფონო სისტემის ორგანიზების შესაძლებლობა კომპანიებისთვის რომლებსაც აქვთ ფილიალები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებსა და მსოფლიოს გარშემო.
 • ვიდეო ზარის გადაწყვეტილებების ინტეგრაცია, ტექსტური შეტყობინებები, მონაცემები, კორპორატიოლი სამისამართო წიგნი.
 • ავტომდივანის ფუნქცია
 • კონფერენციის ორგანიზება
 • ადგილმდებარეობისგან დამოუკიდებლობა
 • გადამისამართების, ავტოაკრეფვის, ნომრის ამოცნობის ფუნქციები
 • ოპერატორებზე ზარის გადამისამართება მინიმალური ხარჯით.
 • ინტეგრაცია ისეთ პოპულარულ სერვისებთან როგორებიცაა GoogleVoice, Skype
 • როგორც აპარატურული ასევე პროგრამული ტელეფონების გამოყენების შესაძლებლობა
 • საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო ზარების ღირებულების გაიაფება
 • ანალოგურ ტელეფონებთან შედარებით გაუმჯობესებული კავშირის ხარისხი
 • DECT მოწყობილობებთან ინტეგრაცია
 • და სხვა მრავალი

ვიდეოკონფერენცია

გთავაზობთ კომპანიების Tandberg, Polycom  და Orics  აპარატურას, ვიდეოკონფერენციის სისტემის დაპროექტებისა და აწყობისას.

ვიდეოკონფერენცია – ეს არის კომუნიკაციის თანამედროვე, ეფექტური გადაწყვეტა, განკუთვნილი  ისეთი კომპანიის თანამშრომლების კოლექტიური მუშაობისთვის რომლისაც გააჩნია ფილიალები ქვეყნის და მსოფლიოს მასშტაბით.

სავიდეოკონფერენციო კავშირი არ არის დამოკიდებული კონფერენციის მონაწილეთა ადგილმდებარეობაზე. გადაწყვეტილება მუშაობს  მონაცემთა გადაცემის IP ტექნოლოგიაზე, კონფერენციის ორგანიზებისთვის მთავარია კონფერენციის მონაწილე ყველა მხარეს ქონდეს კამშირი ინტერნეტთან. ვიდეოკონფერენციის მთავარი მიზანია დროული გადაწყვეტილებების მიღებისთვის ხელის შეწყობა.

ვიდეოკონფერენციის სისტემების გამოყენების ძირითადი სფეროებია:

 • თათბირის ორგანიზება, ტერიტორიულად მოცილებულ მონაწილეთა შორის
 • მოხენებით გამოსვლა, მოლაპარაკებების წარმოება, ახალი ინფორმაციის მიწოდება, ლექციების წაკითხვა
 • ოპერატიული გადაწყვეტილებების მიღების მხარდაჭერა
 • დისტანციურათ, ერთობლივი მუშაობა ფაილებთან, სქემებთან, სურათებთან, ვიდეომასალებთად და ა.შ.
 • მმართველობითი და მეთოდური დოკუმენტაციის გავრცლების გაიოლება.
 • წარმოების თანამშრომლებთან მუშაობა
 • განმარტებითი მოხსენების გაძღოლა ელექტრონული ფაილების გამოყენებით
 • ბევრი სხვა

გამოყენების სფეროების იმდენად ბევრია რამდენიც შესაძლებელია იყოს კომუნიკაციის სფეროები უშუალოდ ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებაში.

ხმის გადაცემის თანამედროვე ტექნოლოგიები უზრუნველყოფენ კარისხიან აუდიო ტრანსლაციას და ვიდეო კამოსახულებას HD ფორმატში, რაც ერთად ყოფნის ეფექტს იძლევა კონფერენციის დროს.