მდც და სასერვერო ოთახები

კომპანია „რომსატი“ ფლობს სასერვერო ოთახებისა და მდც (მონაცემთა დამუშავების ცენტრი) -ების დაპროექტების და აწყობის სრული ციკლისთვის საჭირო კომპეტენიას, რაც თავის თავში მოიცავს აპარატურულ-პროგრამული რესურსების მიწოდებას, ექსპლუატაციაში შეყვანისა  და საგარანტიო მომსახურეობას.

მდც-ეს დაპროექტება და აწყობა

მონაცემთა დამუშავების ცენტრი (data centre)- ეს არის აპრატურულ-პროგრამული რესურსების მასშტაბური კომპლექსი, აღჭურვილი ინჟინერული სისტემებით, რომლებიც იძლევიან IT-ინფრასტრუქტურის მდგრადი მუშაობის გარანტიას.

მდც-ის შექმნის მთავარ მიზანს წარმოადგენს :

 • IT-აპარატურის ფიზიკური განთავსება, მონაცემთა შენახვის სისტემების ჩათვლით, სასერვერო მოწყობილობები და აქტიური და პასიური აპარატურა.
 • IT-აპარატურის მუშაობის უზრუნველყოფა ელ. ენერგიის ძირითადი წყაროების გათიშვის შემხვევაში
 • IT-აპარატურის და ინფორმაციის დაცვა ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისა და შეფერხებებისგან, აპრატურის მუშაობისთვის საჭირო კლიმატური პირობების შექმნა.

სწორად დაპროექტებული მდც  იძლევა ინფრასტრუქტურის განვითარების საშუალებას მოწყობილობების მუშაობის შეწყვეტის გარეშე, გარდა ამისა საჭიროა გარანტირებულ იქნას აპარატურის სტაბილური მუშობა კრიტიკულ მომენტებში, ასევე უზრუნველყობს ფუნქციონალის საკმარის მდგრადობას. მდც-ეს საიმედოობის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს TIA 942-ის საერთაშორისო სტანდარტებს. საგარანტიო მომსახურეობის ვადა ყველა სისტემისა და მდც-ეს ქვესისტემებისთის უნდა იყოს არანაკლებ 36 თვე.

მდც-ეს მიმართ ერთ -ერთი მთავარი მოთხოვნა არის მინიმუმ 2 დამოუკიდებელი ელექტრო სისტემის არსებობა, სადაც თითოეულ სისტემას გააჩნა N+1რეზერვი, ასევე ქალაქის ელექტროსისტემაში ავარიული სიტუაციისთვის დიზელ-გენერატორი . ელექტრო სისტემის მიმართებაში წამყვან მწარმოებლებს წარმოადგენენ APC, Schneider Electric, Emerson, Legrand, Schroff, Rittal, а самые надежные дизель-генераторы  у Cummins, FG Wilson, Caterpillar.

მდც-ეს მიმართ მთავარ მოთხოვნები გამოიყურება შემდეგნაირად :

 • ობიექტის ელექტრომომარაგების განსაზღვრული ლიმიტი(არანაკლებ 300 კვ)
 • ობიექტზე ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების არარსებობა.
 • შენობის შიგნით ტემპერატურა უნდა იყოს +18 С-დან +24 С-მდე

ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა +24 С -ისას 40-დან 60%-მდე.

მდც-ეს ინჟინერული ინფრასტრუქტურა

აირის მეშვეობით ხანძრის ჩასაქრობი სისტემა მდც-ში გამოიყენება, ხანძრის პირველ ეტაპზე აღმოსაჩენად და შესაბამისი პერსონალისთვის შეტყობინების გასაგზავნად, გარდა ამისა, განგაშის სიგნალი გადაეცემა სახანძრო უსაბრთხოების ცენტრალიზებულ პუნქტს. ამასთან ერთად სავალდებულოა აირის ამოტუმბვის სისტემა.

კონდიცირების სისტემა მდც-ში უფრო ეფექტურია „ცხელი-ცივი“ კალიდორის სქემის გამოყენებისას, სადაც მართვა ხორციელდება დისპლეის მეშვეობით. ეს გადაწყვეტილება ბლომდე უზრუნველყობს საჭირო კლიმატური პირობების შექმნას შენობის შიგნით. Emerson-ი წარმოადგენს მსოფლიოს მასშტაბით ლიდერს კონდიცონირების სისტემების წარმოებაში.

სტრუქტურული საკაბელო სისტემა მდც-ში(მდც სსს) შესრულებულ უნდა იყოს საოფისე შენობების სატელეკომუნიკაციო კაბელების საერთაშორისო სტანდარტების მიედვით-– ISO/EIA 11801 Ed.2000, TIA/EIA-568-B, ISO/IEC 18010, EIA/TIA-569 და და უნდა უზრუნველყობდეს რეზერვირების 2N დონეს.

სატელეკომუნიკაციო დამიწების სისტემა სსს-ისთვის ასევე უნდა პასუხობდეს  დაშესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებს და აქტიური აპარატურის მომწოდებლების მოთხოვნებს, მათ შორის  Panduit, Watson Telecom.

მდც ასევე აღჭურვილი უნდა იყოს მუშა საინჟინრო ინფრასტრუქტურისა და გარემო კპირობების პარამეტრების მონიტორინგის ცენტრალიზებული სისტემით.

მდც-ეს ინჟინერული ინფრასტრუქტურა უნდა უზრუნველყოფდეს :

 • ინფრასტრუქტურის და აპარატური ფიზიკური უსაბრთხოება
 • აპარატურის 24 საათიანი შეუფერხებელ მუშაობას.
 • პარატურის მუშაობის შეფერხების გარეშე სერვისული სამუშაოების ჩატარება
 • კლიმატური პირობების დაცვა
 • აპარატურაზე პერსონალის დაშვების რეგლამენტაცია
 • მდც-ეს ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად მასჭტაბების ცვლილების შესაძლებლობა

ამასთან ერთად დაცული უნდა იყოს მოთხოვნები მდც-ის განთავესბის ადგილზე:

 • მდც-ეს განთავსების ადგილის პერიმეტრზე განლაგებული უნდა იყოს კაპიტალური კედლები
 • სათადარიგო გასასვლელები უნდა პასუხობდე წინააღმდეგობის ДЗ-II за ГСТУ 78.11.007-2002 სტანდარტს
 • შენობის ხანძარმედეგობა (60 წუთამდე)
 • ცენტრალიზებული ელექტროკვებისა და უწყვეტი ელექტროკვების სისტემები განთავსებული უნდა იყოს ცალკე შენობებში.

სასერვერო ოთახი

დღესდღეისობით,  სასერვერო ოთახის გარეშე, არც ერთ კომპანიას  აღარ შეუძლია არსებობა. სასერვერო ოთახი –  ეს არის სივრცე სადაც ერთმანეთს უერთდება სატელეკომუნიკაციო მაგისტრალები და სადაც განლაგებულია სატელეკომუნიკაციო და სასერვერო აპარატურა(სერვერები, კომუტატორები, დისკის მასივები, ატს და ა.შ.). სასერვერო ოთახის განთავსების ადგილი უნდა აკმაყოფილებდეს რიგ მკაცრ მოთხოვნებს ფართობის, ჭერის სიმაღლის, ტემპერატურული რეჟიმის, ტენიანობისა და ა.შ. მიხედვით,  რადგან, მასში განთავსებული ტექნიკას აქვს ექსპლოატაციის უსაბრთხოების მაღალი მოთხოვნები.