კონტროლის სისტემა და დაშვების მართვა

კონტროლი და დაშების მართვა

დაშვებისა მართვისა და  კონტროლის  სისტემები (კდმს) დღესდღეობით ინტეგრირებული უსაფრთხოების სისტემების განუყოფელი ნაწილია. კდმს იძლევა შენობის სხვადასხვა ნაწილებში გადაადგილების შეზღუდვის, რეგლამენტირების და რეგულირების საშუალებას, მთელი ამ ინფორმაციის პარალელური რეგისტრაციით მისი შემდგომი გამოყენების მიზნით. მსგავსი სისტემის გამოყენებით აკონტროლებთ ობიექტზე ადამიანთა საერთო რაოდენობას და ასევე თითოეული მადგანის მდებარეობას რეალურ დროში.

სისტემა წარმოადგენს აპარატურულ-პროგრამულ კომპლექსს, რომელიც უზრუნველყობს დაშვების კონტროლის ავტომატურ მუშაობას, ასევე თანამშრომელთა სამუშაო დროის დაანგარიშებას. მისი გამოყენება შეიძლება ობიექტების ფართო სპექტრზე, მცირე ზომის ოფისიდან დაწყებული, მსხვილი საწარმოთი დასრულებული.  კონტროლერების და შემსრულებელი მოწყობილობების მართვა შესაძლებელია რამოდენიმე ავტომატიზირებული სამუშაო ადგილიდან რომლებიც გაერთიანებულია საწარმოს გამომთვლელი ქსელის მეშვეობით.

დაშვების კონტროლისათვის გათვალისწინებულია სხვადახვა ტიპის შემსრუებელი მოწყობილობები : ტურნიკეტები – შესასვლელებისთვის, ელექტრომაგნიტური საკეტები და დამკეტები შენობისშიდა კარებებისთვის, შლაგბაუმები და ჭიშკრების ძრავები. გასაღების ფუნქციას ასრულებს უკონტაქტო პროქსი პლასტიკური  ბარათები(125 კილოჰერცი), უკონტაქტო „ჭკვიანი“ ბარათები Mifare (13 მეგაგერცი), ასევე ბაერათები მაგნიტური ზოლით ან შტრიხ კოდით.

დაშვების კონტროლის სისტემა საშუალებას იძლავა გაკონტროლდეს  შემდეგი:

 • სისტემის მეხსიერებაში დარეგისტრირებული საშვების მეშვეობით შემსრულებელი აპარატურის გახსნა/გაღება
 • სისტემის მეხსიერებაში დაურეგისტრირებელი ან შეზღუდული დაშვების მქონე საშვების მეშვეობით ზონაში შეღწევის მცდელობისას შემსრულებელი აპარატურის ჩაკეტვა.
 • შესვლის ფაქტის დაუფიქსირებლობის შემთხვევაში გადატვირთვის სიგნალის ავტომატური ფორმირება შემსრულებელ აპარატურაზე.
 • დაშვების წერტილებში შემსრულებელი აპარატურის მართვის შესაძლებლობა ოპერატორების მიერ.
 • ტექნიკური გაუმართაობის, ხანძრის, ავარიის შემთხვევაში შემსრულებელი აპარატურის მექანიკური, ნახევრად მექანიკური და ავტომატური გაღების ფუნქციონალი
 • საგანგებო სიტუაციის და ავარიის შემთხვევაში თავისუფალი დაშვების რეჟიმის გაშვების შესაძლებლობა კონტროლის ადგილიდან, ოპერატორის მიერ.
 • ავარიული გაღების არასანქცირებული შეღწევის მიზნით გამოყენების შემთხვევაში განგაშის სიგნალის გაშვება
 • დაშვების პროტოკოლის ავტომატური მართვა
 • სამუშაო დროისა და დისციპლინური გადაცდომების შესახებ ანგარიშის ავტომატური ფორმირება.
 • გასვლის დისციპლინის ავტომატრუი დაცვა, მეორეჯერ გასვლის გლობალური აკრძალვით.
 • სისტემაში სხვადასხვა ტიპის საშვების გამოყენება (მუდმივი საშვი თანამშრომლებისთვის, დროებითი/ერთჯერადი საშვი სტუმრებისთის)
 • დაშვების უფლებების ცვლილების შესაძლებმობა როგორც ცალკეული ისე საშვების ჯგუფებისთვის.
 • კონტროლერების ფუნქციონირება იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც დაკარგულია კავშირი სერვერთან.

არსებობს სხვადასხვა კონფიგურაციის მქონე დაშვების სისტემების: ყველაზე მარტივია ერთ კარებზე არსებული დაშვების სისტემა, ხოლო ყველაზე რთული სისტემები გულისხმობს მსხვილ საწარმოებში, ქარხნებში, ბანკებში და ა.შ. დაშვების სისტემის მოწყობას.

დაშვების კონტროლის ბიომეტრიული სისტემა

განსაკუტრებული მნიშვნელობის დაწესებულებებისთვის რეკომენდირებულია დაშვების ბიომეტრიული სისტემის ინტეგრაცია, რომელიც  მაღალი ეფექტურობით იძლება პიროვნების ამოცნობის საშუალებას:

 • თითის მოხაზულობით
 • სახის მოყვანოლობით
 • თვალის გუგის გარსის ამოცნობით

დაშვების ბიომეტრიული სისტემა გაძლევთ შემდეგ შესაძლებლობებს :

 • თანამშრომლების და სტუმრების დაშვების ეფექტუი განსაზღვა ზინების მიხედვით
 • მნიშვნელოვნად ამცირებს კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპარვის და არასანკცირებული დაშვების რისკებს.

ავტომატიზირებული პარკირებისა და ნომრის ამოცნობის სისტემა

ავტომატიზირებული პარკირების აპარატურა სტუმრებისთვის უზრუნველყოფს მაკსიმალურ კომფორტს, ავტომობილის ხელშეუხებლობას და ხაზს უსვამს სასტუმროს მომსახურეობის მაღალ დონეს.   სისტემის შემადგენლობა : შესასვლელი და გასასვლელი საყრდენები, შლაგბაუმები, კომპიუტერის ბაზაზე არსებული ოპერატორების სამუშაო ადგილი, ავტომატური გადახდის ტერმინალები და დამხმარე აპარატურა.

სისტემის დანერგვისას მიღებული ეკონომიკური ეფექტი მიიღწევა ფულადი რესურსების შეგგროვების ზრდით,  ავტომობილების გატარებისუნარიანობის ზრდით, თანამშრომლების მიერ თავიანთი პოზიციის ბოროტად გამოყენების აღკვეთით, თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირებით. ავტომატიზირებული პარკირების სისტემის ინტეგრირება შეიძლება ვიდეო მეთვალყურეობის და სარეგისტრაციო ნომრების ამოცნობის სისტემებთან.